Psiko Sosyal Hizmet


Sadece çocuk istismarında değil, akademik dahil bütün alanlarda istismarla mücadelenin adıdır “psiko sosyal hizmet”

Psiko Sosyal Hizmete Hoşgeldiniz

“Bilmek yetmez; uygulamalıyız. Arzulamak yetmez; yapmalıyız.” —Goethe


Psiko sosyal hizmet sitesi güvenle ve reklam tacizlerine maruz kalmadan, zihninizi gereksiz detaylarla yormadan doğrudan bilgiye ulaşmanın rahatlığını size yaşatmaya özen göstermektedir


Günümüz insanı hızla değişen teknoloji ve çevre koşullarına bağlı olarak her geçen gün daha da zorlaşan hayat koşullarında ruhsal bütünlüğünü bozmadan dış çevre ve toplumla uyumlu bir halde yaşayabilmek için daha fazla çabaya ihtiyaç duyar. Ailenin her bireyi toplum içinde belirli bir düzeyi yakalamak ve korumak adına sürekli yarışa zorlanmaktadır.


Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği’nin Etik Kılavuzu

NASW Etik Kılavuzu sosyal hizmet uzmanlarına günlük profesyonel işleyişinde bir rehber olarak hizmet sağlamak için tasarlandı. Bu kılavuz dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım “Önsöz”, sosyal hizmet mesleğinin misyonu ve temel değerlerini özetler. İkinci kısım, “NASW Etik Kılavuzunun amaçları”, Kılavuzun temel işlevleri ve etik sorunlarla baş etme ya da sosyal hizmet uygulamasında ikilemlere dair özet sunar. Üçüncü bölüm, “Etik İlkeler,” sosyal hizmetin temel değerleri bazında genel etik ilkeleri sunar ki bu sosyal hizmet uygulamasını bilgilendirir. Sonuncu kısım, “Etik Standartlar,” yürütmede ve karar vermede bir temel sağlayan sosyal hizmet uzmanlarına rehberlik eden belli etik standartları içermektedir.


Bazı Bölüm Başlıkları

 

Çocuk

Toplumlarda çocuklara yönelik hizmetler, çocukları korumaya kazanmaya ve yetiştirmeye yönelik hemen her konuda paylaşımlarda bulunduğumuz sayfamızdır. Çocuk istismarını ise ayrıca ilgili başlık altında ele almaktayız.

Ergen ve Ergenlik

Ergenlik, yaşam dönemleri arasında tanımlanması en zor olanıdır. Ergenlik için yapılan herhangi bir genelleme hemen söylenin tersi yönünde sonuç verebilmektedir. Ergenler çok ben merkezli olmalarına rağmen çok kolayca kendilerini başkaları için feda edebilirler. Dikkatleri bir kelebek gibi sürekli daldan dala dolaşırken, öte yandan bir şeye saatlerce konsantre olabilirler. Kendilerinden bir iş yapmalarını beklediğinizde tembel, ilgi beklediğinizde suratsız olabiliyorken, öte yandan ummadığınız zamanda sevgi dolu ve fedakar olabiliyorlar. Ergenlik, gelişim, eğitim, madde kullanımı ve alınabilecek tedbirler, akran zorbalığı, ergenlerin psikolojik ve fizyolojik sağlığı, korunması ve tehlikeli ilişkilerden neden kaçınması gerektiğine dair detaylı paylaşımlarda bulunacağımız sayfamızdır.

Çocuk istismarı

Çocuk cinsel istismarı ve istismarların önlenmesi için alınacak tedbirler başta olmak üzere, istismar süreci, istismar sonrası ve tekrarının önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapılabileceği, alınabilecek tedbirler ve bunların uluslararası standartlarla uyumluluğu, çocuk istismarına dair bilimsel çalışmalar ve bunların Türkiye’ye uyarlanması gibi detay konuların ele alındığı sayfamızdır.

Sosyal Hizmet Podcasti

Sosyal hizmet mesleği ile ilgili her şey; doğrudan uygulama (klinik ve toplum organızasyonu), araştırma, politika, eğitim …ve bunlar arasındaki herşeyi içerir. Lisanslı Klinik Sosyal hizmet Uzmanı ve aynı zamanda Temple Ü niversitesi Sosyal hizmet okulu öğretim üyesi Jonathan Singer sosyal hizmet uzmanları için vazgeçilmez konuları araştırıyor. Temelde sosyal hizmet uzmanlarını hedef almakla birlikte, buradaki bilgiler yardım ve destek profesyonelleri (psikolog, hemşire, psikiyatrist, psikolojik danışman ve eğitimciler dahil) için oldukça faydalı bilgilerdir. Genel anlamda kamu için de sosyal hizmet yaklaşımları hakkında fikir edinmesi açısından yararlı olacaktır. ABD’nin hemen her yerinden profesyonel ve büyük başarılara imza atmış sosyal hizmet uzmanları ile birebir yaptığı söyleşiler ve sosyal hizmet mesleğinin olmazsa olmazlarını sizlerle (Türkçe) paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Adli Sosyal Hizmet

Türkiye’de ve gelişmiş ülkelerdeki adli sosyal hizmet uygulamaları, uygulamalardaki eksiklik ve aksaklıklar, bunların nedenleri, hangi faktörlerin etkili olduğu, Türkiye’nin Avrupa kapısında neden bekletildiği ve ne gibi çalışmaların yapılmadığı, sorunların aşılması için neler yapılabileceği, mahkeme koridorları ve bu koridorlarda başta çocuk istismarı olmak üzere istismara uğrayanların nasıl karşılandığı, ne tür hizmetlerin yerine getirildiði veye neden getirilemediği konuları detayları ile tartışılacak ve sosyal hizmet bilgi ve bilincinin neden önemli olduğu ve bu bilincin gelişmesinin kimlerin menfaatine dokunduğu ve hangi nedenlerle kimlerin bu bilincin gelişimine engel olmaya çalıştıkları konuları yer alacaktır.

Sosyal Hizmet Uzmanı

En az lisans düzeyinde (4 yıllık üniversite eğitimi) örgün eğitim veren üniversitelerin Sosyal hizmet (social work) bölümünden teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlayarak diploma almış, sosyal hizmet mesleki bilgi beceri ve değer sistemine sahip profesyonel meslek elemanıdır. Gelişmiş ülkelerde master ve doktora düzeyinde eğitim alarak branşlaşırken bizde halen lisans düzeyinde olup daha çok Sosyal hizmet uzmanları mezun olduktan sonra alanda çalışarak ve de kendi gayretleri ile hizmet verdikleri alanda bilgi ve deneyimlerini geliştirmektedirler. Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitimler mesleki olmaktan çok akademik amaçlı olmakla birlikte mesleki uygulama bilgisi ve yeterlilik konularında uluslararası standartlara erişemediği kanaati taşımaktayız. Burası sosyal hizmet uygulamaları ve SHU’na dair paylaşımlarımızın olduğu sayfamızdır.

Güç ve İstismar

Güç; fiziksel, erksel, psikolojik, sosyal olabilir, ya da hepsini içerecek derecede kapsamlı olabilir. Her ne şekilde olursa olsun güce sahip olan kişi ve kişiler, kurum ya da kurumlar gücü kullanırken uymak zorunda olduğu güçlü norm ve yaptırımlar olmadığı sürece azami düzeyde kontrolündekileri istismar edebilir. Istismara maruz kalan kişi ve gruplar bir süre sonra güçlü ile baş edemeyeceklerini kabullenerek boyun eğmeyi ve sindirilmeyi bir yaşam tarzı olarak kabullenirler ancak onlar da kendilerinden daha güçsüzleri istismar ederek bu şekilde bir denge kurmayı yeğlerler. Güçlüyü eleştirmeye yeltenemez ve güçsüz tarafından eleştirilmeyi kabullenemezler. Dolayısı ile kabullenemedikleri durumları tartışmak, çözüm üretmek yerine yıkarak, yok ederek ortadan kaldırmayı tercih ederler…

“Güçlü olan istismara eğilimli olur” düşüncesiyle gücün bilinçli ve sistematik kontrolü ve gülünün gücünü topluma ve çevreye yararlı olacak şekilde kullanımı için geliştirilmesi gereken kontroller ve tedbirlerin ele alınacağı, çeşitli bağlamlarda tartışılacağı paylaşımlarımızın yer aldığı-alacağı sayfamızdır.

Cezaevi Sosyal Hizmeti

Ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde cezaevlerinde sosyal hizmet uygulamaları ve priko sosyal yardım servislerinin işlevleri, işleyişleri, uzmanların eğitimleri, yeterlilikleri, karşılaştıkları zorluklar ve sorunlar, başa çıkma yöntemleri, mahkumlara yönelik uygulamalar ve alanla ilgili her türlü bilgi paylaşımlarının yer aldığı-alacağı sayfamızdır.