Çocuk ve Çevre


En iyi ve en bilge ebeveynin kendi çocuğu için isteyeceği şey ne ise aynı şeyi toplum bütün çocuklar için istemelidir –John Dewey1

       Çocuklarımız herşeyimizdir. Kendimizin birçok istek ve ihtiyaçlarını ekonomik koşullarımıza göre erteler ya da ihmal ederken çocuklarımızın tüm ihtiyaç ve isteklerini azami düzeyde karşılamaya gayret eder, onları en iyi koşullarda yetiştirmek,  iyi okullarda okutmak için tüm olanaklarımızı seferber ederiz.

       Hayatımızın en önemli ve en verimli dönemlerini harcadığımız çocuklarımızı nasıl daha iyi yetiştirebiliriz? Onların yaşam dönemlerini en sağlıklı ve verimli geçirmelerine hangi teknik ve yöntemlerle yardımcı olabiliriz? Karşılaştıkları güçlükleri derin yaralar almadan, sağlıklı yöntemlerle aşmalarına ve sorunlardan güçlenerek çıkmalarına nasıl yardımcı olabiliriz? Bu ve benzeri konularda Anne-baba, bakıcı, koç ve öğretmenler için öneri niteliğinde yazılar ve değerlendirmeler, tartışma ve söyleşilere yer vereceğiz.


Uluslararası Sosyal Hizmet (ISS)

 ISS 90 yıldır çocukları koruyor ve farklı ülkelerdeki aileleri birleştiriyor

ISS bir uluslararası organizasyondur, devlet organizasyonu değildir ve 1924 yılında kuruldu. Uluslararası çocuk koruma vakalarının çözümü için destek sağlamaktadır.

ISS küresel ağ olarak 120’nin üzerinde ülkede organize olmuştur ki bu yolla çocuklara ve ailelere, göçte olduğu gibi, yüz yüze oldukları çok boyutlu sosyal sorunlarda yardım sağlamaktadır. O Cenevre’deki Genel Yönetime bağlı bir ilavedir.

Vizyonu ve Misyonu

 ISS Vizyonu

 ISS çocukları aileleri ve sınırlar arası (sınır-aşırı) göç sonucu ayrılmış bireyleri korumak, savunmak ve desteklemek için uğraşır.

ISS her bireyin, özellikle çocukların insan haklarının verilmesine riayet edildiğini garantiye almayı amaçlar


Disiplin ile cezalandırma arasındaki fark nedir?

Ebeveynlerin çocuklarını ceza ile disipline edeceklerine dair güçlü hissiyata sahip oldukları birkaç durum var. Her ne kadar insanlar disiplin ve cezalandırmayı birbirinin yerine kullanıyor olsalar da bu iki sözcük oldukça farklı anlamlara sahiptirler.

Disiplin, bir çocuğa kabul edilebilir davranış ile kabul edilemez davranış arasındaki farkı öğretme sürecidir. İyi disiplin çocuğun neyi yapmasına izin verildiğine odaklaşan pozitif zorlama olmalıdır. Disiplinin amacı çocuğa dürtüsel, rasgele davranışını kontrollü, amaçlı davranışa çevirmesinde yardımcı olmaktır ve disiplin kesinlik ve hatırlatmalarla pekiştirilmelidir.

Cezalandırma disiplinin bir tekniğidir. Bu fiziksel tokatlama ya da psikolojik kınama-onaylamama, diğerlerinden izole etme veya imtiyazlarını geri alma olabilir. Cezalandırmanın amacı istenilmeyen davranışları engellemektir.

Çocuklar kendi davranışlarının sorumluluğunu almaya ihtiyaçları var;  sağlıklı, öz-disiplinli bireyler olarak işlevsel olabilmeleri için bu gereklidir.


 

 Disiplin nedir?

Doğal gelişiminin bir parçası olarak, çocuklar bazen ebeveynlerin ya da yetişkinlerin beklentilerini ve otoritelerini denemek ya da zorlamak isterler. Bazen, çocuklar basitçe bir şeye karşı kötü davranırlar (örn. Dikkat çekme, bir nesne güç, yaşıt onayı). Bu çocukların büyüme sürecinin çok önemli bir parçasıdır, yine de sonuçsuz kalmamalıdır. Disiplin, çocukların yanlıştan doğruyu, kabul edilebilirden kabul edilemezi nasıl öğrendikleridir.

Ebeveynin ya da yetişkinin çocukları disiplini onların başkaları ile daha iyi ilişkiler kurmalarında ve davranışlarını değiştirmelerinde ya da kontrol etmelerinde onlara yardım etmeye uygun olmalıdır. Çocuklara uygun disiplin sağlamak bir ebeveynin en önemli sorumluluklarından biridir. Ve tutarlı ve pozitif disiplin sağlamak çocukların sorumlu yetişkinler olarak büyümelerine yardım eder.


Çocuklarda TravmaÇocuklarda Travma

(Anne-Babalar için)

 

Travma fiziksel incinme ya da yaralanma olabileceği gibi, birisinin hisleri, düşünceleri ve davranışları üzerinde kalıcı etkiye sahip duygusal şok anlamına da gelir. Psikolojik travma fiziksel yaralanma ile birlikte olabileceği gibi fiziksel herhangi bir incinme ya da yaralanma olmadan da olabilir ve tıbbi iyileşmeden sonra uzunca süre devam edebilir. Psikolojik travma sıksık duygusal olarak acı veren, sıkıntılı ya da sarsıcı bir travma olayını takip eder. Saldırı, aile içi şiddet ya da çete saldırısına maruz kalma, seksüel ya da fiziksel istismar, sevgilinin, çok sevdiğiniz birinin ölümü ve doğal afetler (sel, tornado vs.), yangın, savaş ve terör olayları psikolojik travma örnekleridir.


Otizm Hakkında bilmeniz gerekenO Sadece Yağmur Adam Değil Artık

(Otizm)

  Yetişkin otizm dünyasını bize tanıştıran klasik Tom Cruise / Dustin Huffman filmini hepimiz hatırlarız. Yağmur adam (Rain Man) otizmin şiddetli etkilerini taşıyordu çünkü onun çocukluğunda otizmin tedavisi henüz yoktu.

Otizm tüm anababaların duymaktan korktukları bir kelimedir. Son yıllarda otistik çocuk sayısı hızla artış göstermektedir. Bu hızlı artan vaka sayısına karşılık öte yandan otizmin teşhis ve tedavisine yönelik gelişmeler de dikkate değer ölçülerdedir. Özellikle erken teşhis gerek tedavi bakımından gerekse etkilerinin azaltılması bakımlarından oldukça önemlidir.

Otizm nedir?

Otizm beynin iletişim, davranış, sosyal etkileşim, öğrenme, hissetme ve motor koordinasyonu işlevlerinin bulunduğu bölümündeki nörolojik ve medikal bir bozukluktur. Otizm her bireyde farklı yönlerden ve çeşitli derecelerde etkiye sahiptir. Bazıları sadece birkaç otistik özellik gösterirken diğerleri otistik özelliklerin birçoğunu ya da tamamımı taşıyabilir. Çeşitli genetik, medikal, çevresel, beslenmeye bağlı, bulaşıcı faktörler bu nörolojik bozukluğa sebep olabilir.

Otizm belirtileri, otizm çeşitleri ve fazlası…


Çocuk ve Matem

Aile bireylerinden birinin ölümünde bu zor süreci nasıl yönetmeliyiz?

(Aileler için öneriler )

Hayat doğumla anlam kazanıp ölümle sonlanan bir süreçtir. Her canlı için doğum kadar ölüm de bir gerçekliktir ve kaçınılmazdır. Aslında var olan canlı ya da cansız her nesnenin belli bir ömrü vardır, ama canlılar için özellikle de hayvanlar ve insanlar için çok daha fazla boyutları ve etkileri olan bir gerçektir. Bu yüzden ölüm bu kadar gerçekken değişik bakış açıları ve yaklaşımlarla ölüm korkusunun bizde oluşturduğu korku ve tedirginliği reddetmek yerine en aza indirgemeye ve değiştiremeyeceğimiz bu gerçekliği kabullenmeye çalışırız. Her gündoğumunu bir günbatımı izler. Her başlangıcı bir son izler. Hayat bir günün 24 saati gibidir uyanır, günlük aktivitelerinizi yaparsınız ve bu süreç içersinde günün herhangi bir zamanında ve nihayetinde gecenin herhangi bir saatinde yorulur ve uyuruz. İşte hayatta böyledir insanlar hayata gözlerini açar, büyür gelişir üretir ve nihayetinde hayatın herhangi bir aşamasında yorulur yavaşlar ve durur. Bazen de herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu bir süreç içinde veya ani bir şekilde sonlanır. Şifa duaları yerini rahmet dualarına bırakır. Ölüm hayatın doğal bir gerçeği olduğuna göre, eğer ki çocuklarımız bunu anlayacak olgunlukta iseler yaşamın ne anlama geldiğini anlamaları açısından onlarla da paylaşmalıyız. Düşünmesi ne kadar rahatsızlık verici olsa da, sevdiğimiz kişiye her ne kadar yakıştırmasak da, aksine inanmayı çok daha fazla istesek de, istisnasız her beden ölümlüdür.


Pediyatrik Onkoloji ve Sosyal Hizmet Uzmanının RolüPediyatrik Onkoloji ve Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü / Dr. Barbara Jones ile Söyleşi

 

Pediyatrik kanser yıllık kanser vakalarının % 1’den az görülmesine rağmen o tek vaka sayısızca diğer insanları etkiler. Tedavi açısından bakıldığında, bir çocukta kanser teşhis edildiğinde ailenin tamamında kanser teşhis edilmiş (gibi) oluyor. Çocuklar çoğunlukla yaşamlarının ilk yılında, daha az bir kısmı ise 5 ile 14 yaşları arasında kanser oluyorlar. Amerika’da beyaz çocukların siyah çocuklara oranla kanser olma şansı iki kat daha fazladır. 300 erkek çocuktan biri ve 330 kız çocuktan biri 20 yaşından önce kanser olurlar. Her sene 2500 çocuk Akut Lymphoblastic Lukemia, Hepatoblastoma, neuroblastoma, Ewings sarcoma, Hodgin’s Lympoma ve Wilms tümör adlı kanser türlerinden ölmektedir. Dikkat edin çok yaygın olan ciğer, göğüs ve kolon kanserleri (yetişkinlerde görülen) bu listeye dahil değil. Çocuklar, ergenler ve yetişkinler arasında kanser türleri farklılıklar göstermektedir. Bugün çocuklar için kanser teşhisi konulması eskisi kadar korkutucu değil. 1970’ten önce kanser olan çocukların büyük çoğunluğu ölmekteydi. Bugün yaşama oranı % 80 civarında. Halen 270,000 civarında kanserli çocukluk geçirdiği halde yaşayan insan mevcut (ABD). Sonuç olarak bu hastalarla çalışacak pediyatrik onkolojik sosyal hizmet uzmanlarının hayatının son anlarını yaşayan hastalarla çalışanlar kadar bilgi ve beceri sahibi olmaları gerekiyor.


Çocuk İhmal ve İstismarıÇocuk İhmal ve İstismarı

Tüm sosyoekonomik gruplarda çocuklar kötü muameleye maruz kalabilmesine rağmen raporlar, istatistikler ve araştırmalar özellikle fakirler ile dezavantajlılarda yaygın olduğunu göstermektedir. Aile içi şiddetin özellikle fakir gruplar arasında çok daha belirgin olduğu bilinmektedir. Benzer şekilde alt sosyo ekonomik gruptan insanların yoğun yaşadığı bölgelerde çocuklara kötü muamelenin de yaygın olduğu, gerek aile üyeleri ve gerekse diğer kişiler tarafından çocuklara yönelik ihmal ve istismarın daha yüksek seviyede hissedildiğini söyleyebiliriz. Parçalanmış ailelerde ya da bekar anne ya da baba yanındaki çocuklar açısından yüksek oranda ihmal ve fiziksel istismar riski vardır. Baba ile yaşayan çocuklar (annenin olmadığı) anneyle yaşayan çocuklardan (babanın olmadığı) iki kat daha fazla ihmal ve fiziksel istismar riskiyle karşı karşıyadırlar. Çocukların kendi anababaları ya da anababa figürleri (üvey anababa, evlat edinen anababa) kötü muamelede ilk sırada yer almaktadırlar. Cinsiyet bakımından değerlendirildiğinde özellikle anneler fiziksel ihmal vakalarında % 93’le ilk sırada yer almaktadırlar, erkeklerin de aşağı yukarı bu düzeyde fiziksel ihmal ettiği de doğrudur. Fiziksel istismar, cinsel istismar ve duygusal istismarın daha çok erkekler tarafından gerçekleştirildiği araştırmalarla da saptanmıştır.

1http://psikososyalhizmet.com/blog/2017/08/15/ash-sosyal-inceleme-raporlari/