Cezaevi Sosyal Hizmeti

Cezaevinde Sosyal Hizmet Uzmanı Olmak

Cezaevleri sosyal hizmet alanları bakımından özellikle Türkiye’de sosyal hizmet uzmanları için en sıkıntılı, en yıpratıcı, en stresli ve de en düşük ücret karşılığı çalışılan alanlardan biridir. Birçok alana göre mesleki rol ve uygulamalara dair daha net bir tanımlama olmakla birlikte uygulamada bu kurumdan kuruma değişiklik göstermekte ve çoğunlukla bu tanımlamalara uyulmamaktadır. Dolayısıyla maruz kalacağınız riskler bakımından sadece riskli hükümlü ve tutuklularla çalışmakla aldığınız risklerle sınırlı değildir, aynı zamanda idare ile ve diğer personel ile de ciddi çatışmalar yaşama ihtimaliniz çok yüksektir, en azından mesleki ilke ve prensipler çerçevesinde çalışmayı düşünüyorsanız bu riskler kaçınılmaz olarak sizi beklemektedir. Öte yandan bütün bu yorucu, yıpratıcı tempoya rağmen özellikle sosyal adalet, hak, eşitlik gibi kavramlar sizin için önemliyse, vatan, millet, toplumsal gelişim gibi idealist karakter özelliklerine sahipseniz, hak, hukuk, adalet için mücadeleci bir ruhla güçlü bir kişiliğe sahipseniz bütün yorgunluğunuzu size unutturacak, size topluma yararlı olmanın hazzını yaşatacak birçok gelişmeler ve bu anlamda bakir bir alan olarak burada çalışmak sizi cezp edecektir.

Diğer önemli bir husus ise cezaevinde göreve başlayarak daha sonra başka bir kuruma nakil yapmayı planlıyorsanız bu ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Dolayısı ile bu şekilde yıllarınızı kaybetmek yerine sınavlara daha iyi hazırlanarak istediğiniz bir alanı seçmek sizin için daha avantajlı olacaktır. Bu nedenlerden dolayı genellikle diğer kurumlara göre cezaevlerinde Sosyal Hizmet Uzmanı /Sosyal Çalışmacı kadroları için daha düşük puanla kazanmanız mümkün.


Psiko Sosyal Yardım Servislerinin cezaevlerinde işleyişleri ve uzmanların karşı karşıya kaldığı sorunları ve çözüm önerilerine geçmeden önce bu servilserin sistemdeki yeri ve anlamını daha iyi kavrayabilmek   bakımlarından CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün websitesinde psiko sosyal yardım servilserinin ne şekilde ele alındığından başlamanın doğru bir adım olacağını düşünmekteyiz.

“PSİKO SOSYAL SERVİS FAALİYETLERİ

Ceza infaz kurumlarında psiko-sosyal yardım servisi çalışmaları “Standartlar Sistemi” çerçevesinde oluşturulan “İyileştirme Haritası” kapsamında yürütülmektedir. Bireylerin kendileri ve yaşadıkları sosyal çevreleri ile ilgili psiko-sosyal özelliklerini içeren çalışmalar psiko-sosyal servis uzmanları tarafından yapılmaktadır. Ceza infaz kurumu psiko-sosyal yardım servislerinde psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapmaktadır. Psiko-sosyal servis uzmanları planlama, yürütme ve izleme değerlendirme çalışmalarını mesleki bilgi ve uzmanlık alanı çerçevesinde yürütür. Mesleki yöntem ile inceleme, problem çözme, gözlem, görüşme, rapor yazma ve dosyalama gibi teknikleri çalışmalar sırasında kullanır.

A.Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler

a. Kuruma Girişteki Hizmetler
(1) Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde azami ilk 3 gün içinde görüşmesini yapar.
(2) Yapılan bu ilk görüşmede uzman kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtır.
(3) Hükümlü veya tutuklunun uzmana hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır.
(4) Bu görüşmede hükümlü-tutukludan genel bilgiler  ile  varsa daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır.
(5) Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler hükümlü-tutuklu tanıma formuna kaydedilir.

b . Kurum Sürecindeki Hizmetler

(1) Hükümlü-tutuklunun kendi talebi, kurum çalışanlarının yönlendirmesi ve psiko-sosyal servis uzmanları tarafından bireysel psikolojik görüşmeler yapılır.
(2) Hükümlü-tutuklunun mesleği konusunda bilgi alır. Kurumda bulunan iş yurdu ve mesleki eğitim atölyelerine katılımı konusunda bilgi aktarımında bulunur.
(3) Gerekli gördüğünde hükümlü-tutuklunun aile üyeleri ile görüşme yaparak sorunların tespit ve çözümlenmesine yardımcı olur.

c . Salıverilmeye Hazırlık ve Salıverilme Sonrası Hizmetler

(1) Salıverilme sonrası hazırlık çalışmaları kapsamında sosyal yaşama adapte olmalarına yönelik görüşmeler yapar.
(2) Hükümlünün salıverilme sonrası yaşamına ilişkin sosyal çevresi ile ilişkiye geçer.
(3) Hükümlünün salıverilme sonrası yapabileceği işler, işyerleri ve gerekleri konusunda bilgi aktarımında bulunur.

B. Personele Yönelik Hizmetler

Kurum personelinin sorunlarının tespiti ve çözümü için gerekli gördüğü durumlarda grup yada bireysel görüşmeler yapar.

C. İdari Görev Yetki ve Sorumluluklar

(1) Hükümlü-tutuklunun psiko -sosyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare Kurulunda görev alır. Kurul toplantılarına katılır, oy kullanır.
(2) Disiplin kurulunda ;
– İnfaz rejimine uyan, kendisine uygulanan tretman çalışmalarında olumlu gelişmeler kaydeden hükümlü-tutuklunun ödüllendirilmesini idareye teklif eder.

– Disiplin soruşturması gerektiren durumlarda tutanakları okur, gerekli görüyorsa tutanağı tutan kişi ve hükümlü-tutuklu ile görüşmeler yapar.
(3) İdare Kurulunda ;
– Hükümlünün müşahede ve sınıflandırılma aşamalarında  görev alır.
(4) Yayın Seçici Kurulun üyesidir. Kurulla ilgili görevleri yapar.
(5) Kurum içinde günlük yaşamın programlanmasında, mesleki formasyonu idareye görüş ve öneriler bildirir.
(6) Personel hizmet içi eğitim seminerlerinde konusu ile ilgili görev alır. Eğitici personel olarak derslere girer.

D. Diğer Mesleki Çalışmalar

(1) Ceza infaz kurumu yönetimi, infaz ve diğer mesleki konulardaki konularda  araştırma kaynak ve dokümanları takip eder. Kurum içinde çeşitli araştırma projeleri geliştirip uygulayabilir.
(3) Üniversite hastane diğer kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve sivil toplum örgütleri ile ilişki kurarak kurumdaki psiko -sosyal hizmetlerin kalite ve etkinliğini artırmaya çalışır. “

Evet Sosyal Hizmet Uzmanı veya Psikolog olarak cezaevinde çalışırken görev ve faaliyetlerinizden bazıları yukarda zikredildiği şekilde gerçekleşecektir. Ortam, koşullar, kaynaklar ve engeller ve servislerin daha işlevsel hale getirilmesi için nelerin yapılabileceğine dair yazılarımız yakında burada…


Sosyal Servis ile Sosyal Hizmet Arasındaki Fark nedir?

Sosyal hizmet, yaşam kalitesini geliştirmesi ve örneğin yoksulluk gibi bir sıkıntı içinde olan insanların iyilik halinin geliştirilmesi ve korunmasına yönelik bir meslek olduğu gibi aynı zamanda akademik bir disiplindir. Sosyal hizmet, araştırma, doğrudan uygulama ve yoksulluk gibi, sosyal adaletsizlik gibi durumlara bağlı sosyal dezavantajlara maruz kalan insanların iyilik hallerini korumaları ve geliştirmeleri için oları eğitmek gibi farklı etkinlikleri yönetir.


Cezaevi Sosyal Hizmet Uzmanı Nedir?  

Ashley Miller, LSW

Cezaevi sosyal hizmet uzmanları, aynı zamanda düzeltici sosyal hizmet uzmanları olarak da bilinir, kriminal adalet sisteminde çalışan ruh sağlığı profesyonelleridir. NASW (Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği)’a göre yeniden cezaevine girme ve yeniden tutuklanma oranlarına bakıldığında, Birleşik Devletlerde düzeltici sistemde mahkumlar cezaevinden salıverildikten sonra tekrar mahkum olarak geri dönmektedirler. Sosyal Hizmet Uzmanları bunu önlemek için psikososyal sorunları tespit ederek ve mahkumları eğiterek suçluların iyileştirilmeleri ve başarılı bir şekilde toplumla yeniden bütünleşmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar. ..

 

İntihar Niyeti Taşımayan Kendine Zarar Verme (NNSI) :
Dr. Jennifer Muehlenkamp ile Söyleşi
 

Bugünkü sosyal hizmet podcastının konusu intihar niyeti taşımayan kendine zarar verme davranışı, ya da (diğer adıyla) NSSI. Milletlerarası Kendine Zarar Vermeyi Çalışma Toplumuna göre NNSI sosyal olarak kabul görmeyen, intihar maksadıyla yapılmayan kasıtlı vücut dokularını  tahrip etme davranışıdır. Wisconsin Üniversitesi Eau Claire’de öğretim üyesi  Doçent Dr. Jennifer Muehlenkamp ile konuştum, ki o aynı zamanda NSSIda dünyanın sayılı uzmanlarından biridir. Bugün Jennifer ile NSSIın tanımı, intihar ve intihar maksadı taşımayan kendine zarar verme davranışı arasındaki kesişme ve kendine zarar veren müracaatçılarla çalışırken klinisyenlerin (uzmanların) yapmaları ve yapmamaları gereken şeyleri konuştuk. Konuşmamızı NSSIın geleceği hakkında bazı spekülasyonlar ve DSM-V’de yer alan psikiatrik bozukluklarla sonlandırdık.


Originally published in English by Psychotherapy.net

Öfke Kontrolünde Dr. Christian Conte ile söyleşi

Prof. Dr, Christian Conte  şiddet suçlularıyla terapi tutkusunu paylaşıyor,  onun radikal empati teknikleri ve toplumuzdaki  en çok marjinalize edilen insanlarla çalışmada kullandığı eşsiz araçlar yargılarla başetmesine yardım etmektedir. Şiddet  suçlularıyla çalışan profesyoneller, öfke kontrolu problemi yaşayan bireyler ve hayatta kalma riskini alan  herkes için…

 

Şiddet Suçluları ile Çalışma: Dr. James Gilligan ile Söyleşi

Ünlü Harvard psikiyatristi ve şiddet uzmanı Gilligan hapishanelerde şiddet suçlularıyla çalışmanın iç yüzünü anlatıyor. Şiddet davranışının kökeninde trajik çocukluk ve adli müracaatçılarla (danışanlarla) psikoterapödik tedavinin temellerini öğrenmek isteyen meslek elemanları ve herkes için ..       

 Dr. James Gilligan

Harvard Tıp Okulu Psikiyatri departmanında 30 yıldan fazladır hizmet vermektedir, Harvard eğitim hastanelerinde Massachusetts cezaevleri ve Cezaevi ruh sağlığı hastanelerini yönetmektedir, bu kurumlar ruh sağlığı hizmeti ve şiddeti önleme hizmetleri sunmaktadırlar.

Dr. James Gilligan şu yayınların yazarıdır Violence: Reflections on a National Epidemic and Preventing Violence: Prospects for Tomorrow. Onun en son kitabı, Why Some Politicians are More Dangerous Than Others, onun araştırmalarına bağlı kalarak amerikada hangi politik partinin yönetimde olduğuna bağlı olarak cinayet ve intihar olaylarının nasıl değiştiğini işlemektedir.           

 

Copyright 2011, Psychotherapy.net.  Reprinted with permission.  Psychotherapy.net  publishes articles, interviews and training videos in the field of psychotherapy, counseling, and addictions.