Muhakkak ki sosyal hizmet, günü kurtarma peşinde olanların değil, günün koşulları ne olursa olsun bilgi, beceri ve mesleki değer sistemi ile standartlar için mücadele edenlerin mesleğidir.

Sosyal Hizmet Uzmanı

Türkiyedeki sosyal hizmete karşı sosyal çalışma tartışmalarına her tanık olduğumda nedense “Tanrılar Çıldırmış Olmalı” (The Gods Must Be Crazy) filmini hatırlıyorum…

En az lisans düzeyinde (4 yıllık üniversite eğitimi) örgün eğitim veren üniversitelerin Sosyal hizmet (social work) bölümünden teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlayarak diploma almış, sosyal hizmet mesleki bilgi beceri ve değer sistemine sahip profesyonel meslek elemanıdır.

Gelişmiş ülkelerde master ve doktora düzeyinde eğitim alarak çeşitli alanlarda branşlaşırken (Klinik Sosyal Hizmet, Adli Sosyal Hizmet, Askeri Sosyal Hizmet, Okul Sosyal Hizmeti vb.) bizde halen lisans düzeyinde olup daha çok sosyal hizmet uzmanları mezun olduktan sonra alanda çalışarak ve de kendi gayretleri ile hizmet verdikleri alanda bilgi ve deneyimlerini geliştirmektedirler.

Hayat sürprizlerle doludur. Güvendiğimiz tüm aile ve dostlarımızın desteği, sağlığımız, yolunda giden işlerimiz gibi kaynaklarımızı, güçlerimizi, dayanaklarımızı yitirebiliriz. Sosyal hizmet uzmanı (Social Worker) insanların bu gibi sorunlarla başa çıkabilmeleri için insanların öz kaynaklarını geliştirerek ve kendilerini yenileyerek daha güçlü bir şekilde hayatın getirdiği sorunlarla mücadele etmelerine yardım eder.

Sosyal Hizmet Uzmanlarının isdihdam edildiği alanlar oldukça geniş olduğu gibi ciddi anlamda alana özgü bilgi birikimi de gerektirmektedir. Dolayısıyla sosyal hizmet mezunu bir meslek elemanının çalışacağı alana dair kendini yetiştirmesi, geliştirmesi ve sürekli yenilemesi gerekir ki mesleğe karşı geliştirilen önyargılar ve saldırılara karşı statüsünü ve saygınlığını koruyabilsin.

Özellikle 1990ların başından beri ülkeyi yönetenlerin farklı menfaatler sağlamak ve kendi menfaatlerine hizmet edecek oluşumlar meydana getirmek için mesleğe ve meslek elemanlarına karşı ciddi anlamda cephe aldıkları, meslekten olmayanları ilgili kadrolara yerleştirdikleri ve mesleki eğitim dahil her anlamda yozlaştırmaya yöneldikleri meslekle iligi olan herkes tarafından bilinmektedir.

Bütün bu saldırıların ve yozlaştırma çabalarının farkında olarak her meslek elemanının isdihdam edildikleri alanlarda (Aile ve Sosyal Hizmetler, hastaneler, klinikler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki sosyal servisler, okullar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, kaymakamlıklar, belediyeler, ruh sağlığı klinikleri sosyal servis acentaları, çocuk mahkemeleri, psikiyatri klinikleri, reahbilasyon merkerkezleri vs.) mesleği en iyi şekilde temsil ederek toplumda hak ettiği saygınlığa erişmeye katkı sağlamalıdır.

Sosyal Hizmet uzmanları kişilerle, ailelerle,  gruplarla ve cemiyetlerle çalışırken onların hayatlarındaki sorun alanlarını tespit ederek çözümlemelerine yardımcı olur. Örneğin aile içi şiddet, alko ve madde kullanımı, çocuk bakımı, yaşlı ve engelli bakımı gibi sorunların giderilmesinde yardımcı olabilir.

Sosyal Hizmet Uzmanı yeni müracaatçılar ile görüşmeye başlayarak onların içinde bulundukları durumlarını değerlendirip ne tür hizmetlere ihtiyaç duyduklarını tespit eder. Sonra yardim programlarını planlar. Bu genellikle iş buluncaya kadar maddi destek (belli zaman dilimi içinde) ya da kısa sureli eğitim programları, ücretsiz avukat temini, sağlık ve barınma hizmetleri gibi müracaatçılar ile özkaynakların bağlantısını içerir.

Sosyal Hizmet Uzmanı müracaatçılarla çalışır ve onlarla düzenli olarak görüşmeler yaparak onlara kesintisiz desteğini sürdürür ve onlardaki gelişimi izler. Klinik sosyal hizmet uzmanları özellikle ruh sağlığı servis hizmetlerini -teşhis, değerlendirme ve psikoterapi- sağlamak için eğitilmişlerdir. Klinik sosyal hizmet uzmanları uyuşturucu madde bağımlıları, alkolikler, depresyon, anxiyete (kaygı bozukluğu) ve istismar ilişkisi içinde olan kişi ve gruplarla çalışabilirler.

Sosyal Hizmet uzmanlarının çoğunluğu kamu sektöründe, devlet kurum ve kuruluşlarında ve dernekler, vakıflar gibi toplumun değişik kesimlerinde çalışırlar. Buna ek olarak devlet adına direkt müracaatçı ile çalışan toplum örgütleri ve mahalli yönetimlerde de çalışırlar.

Sosyal Hizmet Uzmanları sık sık araştırmalara katılarak programlar geliştirir, değerlendirmeler yapar, sosyal politikalar ve sosyal güvenlik ağlarının geliştirilmesine katkıda bulunur. Bu şekilde sadece sınırlı sayıdaki kişi ve gruplarla çalışmayla kalmaz tüm toplumun gelişmesine ve refahına katkılarda bulunur.

Sosyal hizmet uzmanları özel amaçlarla çocuklar, gençler, engelliler, HIV/AIDS, veya işsizlik gibi belirli gruplar ya da sorunlarla çalışır.

Bilgi, beceri ve mesleki değer sistemlerine sahip olan sosyal hizmet uzmanı bu bilgi ve becerilerini toplum için toplum yararına kullanmak durumundadır. Mesleki işlevlerini yerine getirirken kişi, grup ve toplulukların menfaat ve değerlerini gözetmek zorundadır. Örneğin bir sosyal hizmet uzmanı müracaatçının siyasi görüşünü, inancını, bağlı bulunduğu cemiyet ya da etnisiteyi esas alarak hizmet veremez, değerlendirmede bulunamaz.

Bu nedenlerdendir ki “manevi sosyal hizmet”, “dini sosyal hizmet” gibi kavramlaştırmaların sosyal hizmet profesyonu ile harhangi bir ilişkisi yoktur. Bu tür yaklaşımların gerek sosyal hizmet mesleğini ve gerekse konu olan dini yozlaştırmadan her iki taraftan tavizler vermeden, temel inanç ve ilkelerle çelişmeden varlığını sürdüremeyeceği açıktır.Okul Sosyal Hizmeti

Okul Sosyal Hizmeti

Okul sosyal hizmeti akademik ortamda doğrudan hizmet, hizmetlerin koordinasyonu ve savunuculuk ile öğrencilerin eğitimlerini ve de sosyal ve duygusal uyumlarını desteklemek için çalışan sosyal hizmet mesleğinin özel bir dalıdır. Dulmus (2012)’a göre, okul sosyal hizmet uzmanları her öğrencinin öğrenim görmesi ve okulu başarı ile tamamlaması hakkını destekler (Allen-Meares, Franklin, & Hopson, 2010). Okul sosyal hizmet uzmanları çocukların okulda sağlanan eğitimden tam olarak yararlanabilmeleri için duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının belirlenmesi gerektiğine inanmaktadır. Okulların öğrencileri eğitmek için akademik misyonlarını gerçekleştirmelerinde okul sosyal hizmet uzmanları kapsamlı yaklaşımlarla çocukların ve ailelerin dayanıklılığını destekler.


Klinik Sosyal Hizmet ile Makro (klinik olmayan) Sosyal Hizmet Arasındaki Fark

Profesyonel sosyal hizmet için ihtiyaçlar büyümeye devam etmektedir. Farklı türdeki sosyal hizmeti anlamak önemlidir—Klinik ya da klinik olmayan—böylece sizin için en iyi uygulama alanının hangisi olduğuna karar verirken bilgili karar vermiş olursunuz. Her iki tür sosyal hizmet uzmanı da yüksek lisans düzeyinde eğitimli olmakla birlikte temel farklılıklar vardır.


Klinik Sosyal Hizmet Nedir?

Klinik sosyal hizmet, teşhis etmeyi, tedavi etmeyi ve mental hastalıklara müdahale etmeyi içeren sosyal hizmetin çok özelleşmiş bir alanıdır. Klinik sosyal hizmet uzmanları aynı zamanda insanlara onların yaşam kalitelerini etkileyen duygusal, davranışsal ve psikolojik sorunlarını belirlemede yardım eder.

Klinik sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçılarına baş etmeleri için yardım ettikleri en yaygın zorluklardan bazıları şunlardır:


Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği’nin Etik Kılavuzu

NASW Etik Kılavuzu sosyal hizmet uzmanlarına günlük profesyonel işleyişinde bir rehber olarak hizmet sağlamak için tasarlandı. Bu kılavuz dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım “Önsöz”, sosyal hizmet mesleğinin misyonu ve temel değerlerini özetler. İkinci kısım, “NASW Etik Kılavuzunun amaçları”, Kılavuzun temel işlevleri ve etik sorunlarla baş etme ya da sosyal hizmet uygulamasında ikilemlere dair özet sunar. Üçüncü bölüm, “Etik İlkeler,” sosyal hizmetin temel değerleri bazında genel etik ilkeleri sunar ki bu sosyal hizmet uygulamasını bilgilendirir. Sonuncu kısım, “Etik Standartlar,” yürütmede ve karar vermede bir temel sağlayan sosyal hizmet uzmanlarına rehberlik eden belli etik standartları içermektedir.Sosyal Hizmetin Küresel Tanımı

 Aşağıdaki tanım IFSW Genel Kurulunda ve IASSW Genel Kurulunda Temmuz 2014’te onaylandı:

 Sosyal Hizmet Mesleğinin Küresel Tanımı

“Sosyal hizmet, sosyal değişimi ve gelişimi,  toplumsal bağlılığı destekleyen,  insanları yetkilendiren ve özgürleştiren uygulamaya dayalı meslek ve bir akademik disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, müşterek sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmetin merkezindedir. Sosyal hizmet teorileri, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve yerel bilgi ile desteklenir, sosyal hizmet yaşam zorlukları ile baş etme ve iyilik halini geliştirmede yapılar ve insanlarla yürütülmektedir.

Yukarıdaki tanım ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir”

 

KÜRESEL SOSYAL HİZMET TANIMI İÇİN AÇIKLAMA NOTU

Tanımda kullanılan temel kavramları açmak için açıklama servisi kullanıldı ve sosyal hizmet mesleğinin temel görevleri, ilkeler, bilgi ve uygulama ile ilişkileri detaylandırıldı


Askeri Sosyal Hizmet

Klinik Sosyal Hizmet Bağlamında Asker Aileleri ile Çalışma

(Askeri Sosyal Hizmet)

Her aile sisteminin kendine özgü durumları ve  yaşadıkları stres ve kaygılar farklılık arzeder. Bu sebeplerden askerin ve ailesinin sosyal çevreleri içinde ayrı ayrı değerlendirilip her sistemin kendi yapısı içinde proğramlar geliştirilmeli, toplumun mevcut ve potansiyel kaynakları bu yönde değerlendirilmelidir.

Askeri personel ve er ve erbaşların, gazilerin sayısı giderek artmaktadır, buna paralel olarak  psikososyal hizmetlerin de ivedilikle arttırılması, asker ve aillerine gerekli sistematik desteğin profesyonel anlamda sunulması önemlidir. Askerlik hizmetinin her aşamasında, klinik sosyal hizmet uzmanı asker ailesine desteğini sunarak aile fonksiyonlarını ve sorunlarla başetme becerisini destekler.


Sosyal hizmet nedir?

Sosyal hizmet ve sosyal gelişim: Melbourne 2014

Rory Truell Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu Genel Sekreteri

Sosyal hizmet nedir?

 Sosyal hizmet uzmanlarınca temsil edilen iki uluslararası kuruluş mesleğin yeni küresel tanımını oylamaya hazırlanıyorlar

Bu hafta, sosyal hizmeti temsil eden iki uluslararası kuruluş mesleğin yeni tanımını oylayacaklar. Bunlar Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu ve Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliğidir. Öte yandan, federasyon arşivlerinde unutulmuş 1957 küresel tanımını tesadüfen keşfetmek büyüleyiciydi:


2 Ağustos 2014

Filistin ve İsrail’in Kendi Kaderlerini Tayin ve Barış için Sosyal Hizmet

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) Gazze’ye saldırarak yıldırılma ve Filistinin halkının illegal olarak yerlerinden edilmesine karşı derin kaygıları devam etmektedir. Sosyal hizmet uzmanları barış ve onuru ve bütün insanların buna değer olduğunu (onurlu bir yaşamı barış ıçinde sürdürmeğe) destekler. Görmekteyiz ki devam eden Filistin’in işgali kalıcı barışın sağlanmasında asıl engeldir, her iki toplum da askeri tehdit ve dezavantajlılıktan arındırılmalıdır.

IFSW uluslararlalsı toplumun bölgede dönüşümsel değişimdeki rolünün farkındadır ve üyelerimizden şunu yapmalarını istiyoruz:


Psiko Sosyal HizmetSosyal Hizmet Devletin Vatandaşına Borcudur 

Türkiye’de sosyal hizmeti önemsemeyenler, göz ardı edenler toplumun gelişmesini, kalkınmasını istemeyen çevrelerdir. Toplumdaki aşırılıktan, dengesizlikten, yoksulluk ve kargaşadan nemalananlar toplumda belli bir dengenin, huzurun, istikrarın oluşmasını, gelişmesini istemeyenler sosyal hizmet mesleğinin ve bilincinin de gelişmesini, kabul görmesini istemezler. Günümüzde teknoloji ve media sayesinde insanlar dünyanın her yerinde olup bitenden anında haberdar olabilmektedir. Dolayısı ile olup bitenleri daha farklı açılardan görüp değerlendirebilmekte, geri kalmışlığın kader olmadığını, bir şeylerin yanlış gittiğini, birilerinin bir şeylerin önünü kestiğini de görebilmekte ve tepkiler ortaya koyabilmektedirler. Bu sebepten küçük hesaplarla toplumun gelişiminin, kalkınmasının, birey ve toplulukların tüm ülkenin imkan ve hizmetlerinden eşit olanaklarla yararlanmasının önünü kesenler bilmelidirler ki günün birinde toplum bunun da hesabını sorar.

Demokrasi insanların özgür iradesi ile topluma katkı sağlayarak insan onuruna yaraşır hayat tarzını özümseyerek, benimseyerek yaşatan en güzel yönetim ve yaşam tarzıdır. Toplum içinde tüm gruplara, inanç ve yaşam tarzlarına eşit mesafede her birey ve topluluğun başkalarının alanına girmeden, kimseyi incitmeden kendi inanç ve yaşam tarzını sürdürmesinin de garantisidir. Bunun sağlanamadığı ortamlarda demokrasinin varlığından söz edilemez.

Sosyal hizmet; kapitalist sistemde toplumdaki fırsatlardan çeşitli sebeplerle etkin bir şekilde yararlanamayan kişi, aile, grup ve toplulukların desteklenerek yeniden problemlerle baş etme becerilerinin geliştirilip üretken hale getirilerek sisteme kazandırılması yönünde yapılan profesyonel yardımlar bütünüdür. Bu hizmetler sadece hizmetten yararlananları topluma kazandırmakla kalmaz aynı zamanda kapitalist sistemin ayakta kalması için gerekli olan azami düzeyde üretim ve ürettiği ürün ve hizmetleri tüketecek bir ek yarar sağlar ki bu sadece ürünlerini pazarlamak için harcayacağı masraflardan çok daha az bir maliyetle gerçekleşme gibi artı bir kazanım sağlar.

Sosyal hizmetten yararlanan (müracaatçı) aldığı bu hizmet için herhangi bir borçlanma, mahcubiyet duyma, bedel ödeme, kandırılma gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaz çünkü sosyal hizmet devletin vatandaşına olan borcudur, hizmetlerin tüm maliyetleri devlet tarafından karşılanır, hizmet alan kesimler de üretime katılarak ödediği vergilerle devletin sürekliliğine katkıda bulunur. Tabi ki bütün bu hizmetlere muhtaç olan kişi ve grupların tespiti ve yürütülüp takip edilmesi de profesyonel meslek elemanları tarafından yürütülmelidir. Haziran 2010-İ.Artan SHU