Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal Hizmet Uzmanı

En az lisans düzeyinde (4 yıllık üniversite eğitimi) örgün eğitim veren üniversitelerin Sosyal hizmet (social work) bölümünden teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlayarak diploma almış, sosyal hizmet mesleki bilgi beceri ve değer sistemine sahip profesyonel meslek elemanıdır. Gelişmiş ülkelerde mastır ve doktora düzeyinde eğitim alarak branşlaşırken bizde halen lisans düzeyinde olup daha çok Sosyal hizmet uzmanları mezun olduktan sonra alanda çalışarak ve de kendi gayretleri ile hizmet verdikleri alanda bilgi ve deneyimlerini geliştirmektedirler.

Hayat sürprizlerle doludur. Güvendiğimiz tüm aile ve dostlarımızın desteği, sağlığımız, yolunda giden işlerimiz gibi kaynaklarımızı, güçlerimizi, dayanaklarımızı yitirebiliriz. Sosyal hizmet uzmanı (Social Worker) insanların bu gibi sorunlarla başa çıkabilmeleri için insanların öz kaynaklarını geliştirerek ve kendilerini yenileyerek daha güçlü bir şekilde hayatın getirdiği sorunlarla mücadele etmelerine yardım eder.
Sosyal Hizmet Uzmanları birçok değişik alanlarda çalışır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, hastaneler, klinikler, Kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki sosyal servisler, okullar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, kaymakamlıklar, belediyeler ruh sağlığı klinikleri sosyal servis acentaları, çocuk mahkemeleri, psikiyatri klinikleri, reahbilasyon merkezleri vs. Sosyal Hizmet uzmanları kişilerle, ailelerle, ve gruplarla görüşüp onların hayatlarındaki sorun alanlarını tespit ederek çözümlemelerine yardımcı olur. Örneğin aile içi şiddet, alkolizm, çocuk bakımı, yaşlı ve engelli bakımı gibi sorunların giderilmesinde yardımcı olabilir.
Sosyal Hizmet Uzmanı yeni müracaatçılar ile görüşmeye başlayarak onların içinde bulundukları durumlarını değerlendirip ne tür hizmetlere ihtiyaç duyduklarını tespit eder. Sonra yardım programlarını planlar. Bu genellikle iş buluncaya kadar maddi destek (belli zaman dilimi içinde) ya da kısa sureli eğitim programları, ücretsiz avukat temini, sağlık ve barınma hizmetleri gibi müracaatçılar ile öz kaynakların bağlantısını içerir.
Sosyal Hizmet Uzmanı müracaatçılarla çalışır ve onlarla düzenli olarak görüşmeler yaparak onlara kesintisiz desteğini sürdürür ve onlardaki gelişimi izler. Klinik sosyal hizmet uzmanları özellikle ruh sağlığı servis hizmetlerini -teşhis, değerlendirme ve psikoterapi- sağlamak için eğitilmişlerdir. Klinik sosyal hizmet uzmanları uyuşturucu madde bağımlıları, alkolikler, depresyon, anxiyete (kaygı bozukluğu) ve istismar ilişkisi içinde olan kişi ve gruplarla çalışabilirler.
Sosyal Hizmet uzmanlarının çoğunluğu kamu sektöründe, devlet kurum ve kuruluşlarında ve dernekler, vakıflar gibi toplumun değişik kesimlerinde çalışırlar. Buna ek olarak devlet adına direkt müracaatçı ile çalışan toplum örgütleri ve mahalli yönetimlerde de çalışırlar.
Sosyal Hizmet Uzmanları sık sık araştırmalara katılarak programlar geliştirir, değerlendirmeler yapar, sosyal politikalar ve sosyal güvenlik ağlarının geliştirilmesine katkıda bulunur. Bu şekilde sadece sınırlı sayıdaki kişi ve gruplarla çalışmayla kalmaz tüm toplumun gelişmesine ve refahına katkılarda bulunur.
Sosyal hizmet uzmanları özel amaçlarla çocuklar, gençler, engelliler, HIV/AIDS, veya işsizlik gibi belirli gruplar ya da sorunlarla çalışır.
Bilgi, beceri ve mesleki değer sistemlerine sahip olan sosyal hizmet uzmanı bu bilgi ve becerilerini toplum için toplum yararına kullanmak durumundadır. Mesleki işlevlerini yerine getirirken kişi, grup ve toplulukların menfaat ve değerlerini gözetmek zorundadır. Örneğin bir sosyal hizmet uzmanı müracaatçının siyasi görüşünü esas alarak hizmet veremez, değerlendirmede bulunamaz..


Okul sosyal hizmeti sosyal hizmet mesleğinin sörf alanında özelleşmiş bir uygulama sahasıdır. Okul sosyal hizmet uzmanları okul sistemine ve öğrenci servis ekibine eşsiz bilgi ve beceriler kazandırmaktadır. Okul sosyal hizmet uzmanları, öğretme ve öğrenme ortamı sağlamak ve beceri ve güven kazandırmak için okulların amaçlarını taşıyan yardımcılardır. Okul sosyal hizmet uzmanları bölge okulları yönetimi tarafından, bölgenin yeteneklerini geliştirmek, akademik misyona ulaşmak için işe alınırlar, özellikle ev, okul ve mahalle işbirliğini gerçekleştirmek bu misyona ulaşmaktır.


Sosyal Hizmet Şapkadan Tavşan Çıkarmak mıdır?

Her mesleğin kendine özgü teknikleri, yöntemleri, yaklaşım biçimleri, ilkeleri, bilgi birikimi ve öncüleri vardır. Dolayısı ile toplumdaki çeşitli profesyonellikler, tercihler, iş kolları belli kriterlere göre şekillenir. İnsanlar iş ve mesleki tercihlerinde kendi ilgileri, yetenekleri, kapasiteleri ve en önemlisi olanakları dahilinde bir meslek seçerler. Durum böyle olunca mesleğimiz kişiliğimizin belirlenmesinde, kişiliğimiz meslek seçiminde  her zaman birincil faktör olamamaktadır.


Teröre Karşı Sosyal Hizmet Ağı

Bir yandan sosyal adalet, sosyo-ekonomik sorunların etkin olarak tespiti öte yandan bu sorunların etkin bir şekilde giderilmesi ve bu anlamda güvenin inşası ancak ülke genelinde etkin-profesyonel sosyal hizmet ağlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile mümkün olabilir. Ülke genelinde yaz-boz tahtasına çevrilen eğitim sistemi ve sosyal hizmetlerin bu bağlamda sorumlu bir şekilde ve bilimin ışığında yeniden ele alınması, örgün eğitim sistemiyle yetişmiş sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edilmesi ve bu profesyonellerin etkin hizmet içi eğitim programları ile desteklenerek toplumun bütün kesimlerine ulaşmasının sağlanması ile pekâlâ mümkündür


Sosyal Hizmet Ayı 2016  – Zorluklardan Güçlenerek Çıkma Çözümleri

Milletimizin 600,000’den fazla azimli ve yetenekli sosyal hizmet uzmanı var. Onlar ailelerin, halkların ve toplumun karşı karşıya oldukları en zor sorunlara göğüs germektedirler ve onları güçlendiren çözümlerle insanların tam potansiyelerine erişmelerine yardım etmekte ve ülkemizi daha yaşanır bir hale getirmektedirler.


15 Mart 2016 Dünya Sosyal Hizmet Günü2016 Dünya Sosyal Hizmet Günü 15 Martta ve Teması

‘İnsanların Onurunu ve Değerini Destekleme’dir.

 2016 Dünya Sosyal Hizmet Günü meslek için uluslarasarı dayanışmayı ifade etme ve devletlere, bölgesel gruplara ve toplumumuza ortak mesaj vermek için diğer bir fırsat yaratmaktadır. Bu ve son Dünya Sosyal Hizmet Gününün teması Sosyal Hizmet ve ve Sosyal Gelişim için Küresel Gündem’den gelmektedir. Beş küresel gündem temalarından her biri  iki yıl sürmekte ve 2016 İnsanların Onurunu ve Değerini Desteklemenin ikinci yıldır.


  Sosyal Hizmetin Küresel Tanımı

 Aşağıdaki tanım IFSW Genel Kurulunda ve IASSW Genel Kurulunda Temmuz 2014’te onaylandı:

 Sosyal Hizmet Mesleğinin Küresel Tanımı

“Sosyal hizmet, sosyal değişimi ve gelişimi,  toplumsal bağlılığı destekleyen,  insanları yetkilendiren ve özgürleştiren uygulamaya dayalı meslek ve bir akademik disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, müşterek sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmetin merkezindedir. Sosyal hizmet teorileri, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve yerel bilgi ile desteklenir, sosyal hizmet yaşam zorlukları ile baş etme ve iyilik halini geliştirmede yapılar ve insanlarla yürütülmektedir.

Yukarıdaki tanım ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir”

 KÜRESEL SOSYAL HİZMET TANIMI İÇİN AÇIKLAMA NOTU

Tanımda kullanılan temel kavramları açmak için açıklama servisi kullanıldı ve sosyal hizmet mesleğinin temel görevleri, ilkeler, bilgi ve uygulama ile ilişkileri detaylandırıldı.


Filistin ve İsrail’in Kendi Kaderlerini Tayin ve Barış için Sosyal Hizmet

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) Gazze’ye saldırarak yıldırılma ve Filistinin halkının illegal olarak yerlerinden edilmesine karşı derin kaygıları devam etmektedir. Sosyal hizmet uzmanları barış ve onuru ve bütün insanların buna değer olduğunu (onurlu bir yaşamı barış ıçinde sürdürmeğe) destekler. Görmekteyiz ki devam eden Filistin’in işgali kalıcı barışın sağlanmasında asıl engeldir, her iki toplum da askeri tehdit ve dezavantajlılıktan arındırılmalıdır.

IFSW uluslararlalsı toplumun bölgede dönüşümsel değişimdeki rolünün farkındadır ve üyelerimizden şunu yapmalarını istiyoruz:

  • Seçilmiş (ya da seçilmemiş) temsilcilereinize Filistin işgaline karşı eyleme geçmelerini yazın.

Kendi devletinize yazın ve lobi oluşturun,


Sosyal hizmet nedir?

Sosyal hizmet ve sosyal gelişim: Melbourne 2014

 Rory Truell Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu Genel Sekreteri

Sosyal hizmet nedir?

 Sosyal hizmet uzmanlarınca temsil edilen iki uluslararası kuruluş mesleğin yeni küresel tanımını oylamaya hazırlanıyorlar

Bu hafta, sosyal hizmeti temsil eden iki uluslararası kuruluş mesleğin yeni tanımını oylayacaklar. Bunlar Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu ve Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliğidir. Öte yandan, federasyon arşivlerinde unutulmuş 1957 küresel tanımını tesadüfen keşfetmek büyüleyiciydi:

“Sosyal hizmet bireylerin ve grupların topluma daha iyi adaptasyonu için yardım etmenin sistematik yoludur. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıların iç kaynaklarını geliştirmeleri ve mobilize olmaları için müracaatçılarla birlikte çalışır, gerekirse, çevrede


Askeri Sosyal Hizmet

Klinik Sosyal Hizmet Bağlamında Asker Aileleri ile Çalışma

(Askeri Sosyal Hizmet)

Her aile sisteminin kendine özgü durumları ve  yaşadıkları stres ve kaygılar farklılık arzeder. Bu sebeplerden askerin ve ailesinin sosyal çevreleri içinde ayrı ayrı değerlendirilip her sistemin kendi yapısı içinde proğramlar geliştirilmeli, toplumun mevcut ve potansiyel kaynakları bu yönde değerlendirilmelidir.

            Askeri personel ve er ve erbaşların, gazilerin sayısı giderek artmaktadır, buna paralel olarak  psikososyal hizmetlerin de ivedilikle arttırılması, asker ve aillerine gerekli sistematik desteğin profesyonel anlamda sunulması önemlidir. Askerlik hizmetinin her aşamasında, klinik sosyal hizmet uzmanı asker ailesine desteğini sunarak aile fonksiyonlarını ve sorunlarla başetme becerisini destekler.


Uluslararasi sosyal hizmet

Basın bülteni

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Global Sosyal Krize Cevabı / IFSW

 

Her Milletten Sosyal Hizmet Uzmanları Dünya Sosyal Hizmet Uzmanları Gününde gündemlerinin Uluslararası Yoksulluk ve İnsan Hakları Olacağını Söylediler

Berne, Switzerland– Dünyanın her yerinden sosyal hizmet uzmanları 15 Mart 2011’de biraraya gelerek Dünya Sosyal Hizmet Günününü kutlayacaklar. Yılda bir martın üçüncü Salı günü yapılan bu etkinliğin odağı sosyal hizmetin topluma katkıları ve uluslararası düzeyde sosyal durumlar ve zorlukların tesbitine yönelik süregelen diyaloğun bir parçasıdır.

2011 Dünya Sosyal Hizmet Gününün Teması “Global Krize Yanıt Olarak Sosyal Hizmetin Sesi: Birlikte Gündem Geliştidik!”

Her gün, Sosyal Hizmet Uzmanları birey ve aile krizlerine karşılık verirler, hizmet kullanıcılarına kapılarını açarlar ve geniş kapsamlı sorunlara çözümler önerirler. Fakat sosyal hizmet uzmanları aynı zamanda sosyal durumların çerçevesini analiz etme becerisine sahiptirler ve her cemiyette (toplumun her kesiminde) bütün insanların daha onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için bu sosyal koşulları nasıl değiştirerek desteğe dönüştürebileceklerini biliyorlar.


 

Psiko Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Devletin Vatandaşına Borcudur

 

Türkiye’de sosyal hizmeti önemsemeyenler, göz ardı edenler aynı zamanda toplumun gelişmesini, kalkınmasını istemeyenlerdir. Toplumdaki aşırılıktan, dengesizlikten, yoksulluk ve kargaşadan nemalananlar toplumda belli bir dengenin, huzurun, istikrarın oluşmasını, gelişmesini istemeyenler sosyal hizmet mesleğinin ve bilincinin de gelişmesini, kabul görmesini istemezler. Günümüzde teknoloji ve media sayesinde insanlar dünyanın her yerinde olup bitenden anında haberdar olabilmektedir. Dolayısı ile olup bitenleri daha farklı açılardan görüp değerlendirebilmekte, geri kalmışlığın kader olmadığını, bir şeylerin yanlış gittiğini, birilerinin bir şeylerin önünü kestiğini de görebilmekte ve tepkiler ortaya koyabilmektedirler. Bu sebepten küçük hesaplarla toplumun gelişiminin, kalkınmasının, birey ve toplulukların tüm ülkenin imkan ve hizmetlerinden eşit olanaklarla yararlanmasının önünü kesenler bilmelidirler ki çok yakında toplum bunun da hesabını sorar.

Demokrasi insanların özgür iradesi ile topluma katkı sağlayarak insan onuruna yaraşır hayat tarzını özümseyerek, benimseyerek yaşatan en güzel yönetim ve yaşam tarzıdır. Toplum içinde tüm gruplara, inanç ve yaşam tarzlarına eşit mesafede her birey ve topluluğun başkalarının alanına girmeden, kimseyi incitmeden kendi inanç ve yaşam tarzını sürdürmesinin de garantisidir. Bunun sağlanamadığı ortamlarda demokrasinin varlığından söz edilemez.

Sosyal hizmet; kapitalist sistemde toplumdaki fırsatlardan çeşitli sebeplerle etkin bir şekilde yararlanamayan kişi, aile, grup ve toplulukların desteklenerek yeniden problemlerle baş etme becerilerinin geliştirilip üretken hale getirilerek sisteme kazandırılması yönünde yapılan profesyonel yardımlar bütünüdür. Bu hizmetler sadece hizmetten yararlananları topluma kazandırmakla kalmaz aynı zamanda kapitalist sistemin ayakta kalması için gerekli olan azami düzeyde üretim ve ürettiği ürün ve hizmetleri tüketecek bir ek yarar sağlar ki bu sadece ürünlerini pazarlamak için harcayacağı masraflardan çok daha az bir maliyetle gerçekleşme gibi artı bir kazanım sağlar.

Sosyal hizmetten yararlanan (müracaatçı) aldığı bu hizmet için herhangi bir borçlanma, mahcubiyet duyma, bedel ödeme, kandırılma gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaz çünkü sosyal hizmet devletin vatandaşına olan borcudur, hizmetlerin tüm maliyetleri devlet tarafından karşılanır, hizmet alan kesimler de üretime katılarak ödediği vergilerle devletin sürekliliğine katkıda bulunur. Tabi ki bu döngünün bu şekilde işleyebilmesinin önkoşulu, bütün bu hizmetlere muhtaç olan kişi ve grupların tespiti ve yürütülüp takip edilmesi de profesyonel meslek elemanları tarafından yürütülmesidir. 16 mart 2010 Imdat Artan (SHU)